Sygnaliści – formularz zgłoszeniowy

Karta zgłoszenia naruszenia

Charakter naruszenia:


Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:


Pouczenie

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono istotne informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia, zgłaszający będący pracownikiem Optegra może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej przepisami Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może również stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – zgłaszającego.

W przypadku gdy zgłaszającym jest osoba świadcząca na rzecz Optegra usługi lub dostarczająca towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie iż w zgłoszeniu podano nieprawdę skutkować może rozwiązaniem umowy zawartej między stronami i zakończeniem współpracy z winy takiej osoby (zgłaszającego).

Niezależnie od powyższego Optegra, w takich przypadkach będzie uprawniona do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadach ogólnych.


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Optegra Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
3. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z dokonanym przez Ciebie zgłoszeniem nieprawidłowości / naruszenia prawa, skierowanym do Administratora (zwanym dalej „Zgłoszeniem”). 
4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpoznania Zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłaszanej przez Ciebie nieprawidłowości / naruszenia prawa lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem Zgłoszenia odpowiednim organom administracji publicznej. Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze).
5. Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać: 
a. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);  
b. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. dostawcom usług i narzędzi IT, itp.). 
6. Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do rozpatrzenia Zgłoszenia i zakończenia postępowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania, a następnie przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:
a. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, o ile jest to technicznie możliwe; 
c. żądania usunięcia danych osobowych; 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu   
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zgłoszenia.
9. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Optegra Polska sp. z o.o., a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami korespondencyjnie na adres Optegra Polska sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, mailowo na adres e-mail: [email protected], bądź z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [email protected]

X
Odbierz