Warunki korzystania z Gwarancji Lepszego Widzenia OPTEGRA

1. Czym jest Gwarancja Lepszego Widzenia

 Gwarancja Lepszego Widzenia (Gwarancja) po zabiegu mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku oferowana jest pacjentom, którzy w jednej z klinik Optegra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Optegra) przeszli zabieg z wykorzystaniem urządzenia Visumax i/lub lasera excimerowego, przy czym niniejsza Gwarancja nie dotyczy zabiegów Lasek, PRK i EBK. Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowej Gwarancji jest złożenie przez Pacjenta pisemnego oświadczenia o zrozumieniu i akceptacji warunków Gwarancji zawartego na końcu niniejszego dokumentu.

2. Cele

Celem klinik okulistycznych Optegra jest poprawa widzenia poprzez usunięcie lub zmniejszenie dotychczasowej wady wzroku i tym samym zmniejszenie zależności od okularów i soczewek kontaktowych. W kwestii jakości widzenia dążymy do:

2.1. Zmniejszenia obecnej wady wzroku do mniej niż 1 dioptrii dla krótkowzroczności, dalekowzroczności i/lub astygmatyzmu.

2.2. W przypadkach, kiedy celem zabiegu nie była korekcja wady wzroku, o której mowa w pkt. 2.1., dążymy do efektu, który powinien odpowiadać Państwa wcześniejszym ustaleniom z lekarzem okulistą Optegra potwierdzonym stosownym zapisem w dokumentacji medycznej Pacjenta.

3. Efekt

3.1.Naszym celem jest zaoferowanie Pacjentowi leczenia gwarantującego najlepszy możliwy efekt. Potrzeby reoperacji nie można wykluczyć, ale zdarza się ona relatywnie rzadko. Jeśli planowany efekt nie zostanie osiągnięty podczas pierwszego zabiegu, a zdaniem lekarza okulisty Optegra kolejny zabieg powinien przyczynić się do poprawy widzenia, oferujemy bezpłatnie drugi zabieg mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku, jako część pełnego procesu leczenia (reoperacja), przy czym proponowanym drugim zabiegiem może być również zabieg Lasek, PRK i EBK. Dotyczy to również przypadku jeśli Pacjent po operacji Clearvu nie toleruje wartości korekcji -1.5 dpt zastosowanej w oku niedominującym.

3.2.Reoperacji, o której mowa powyżej nie stanowi sytuacja, w której w czasie zabiegu Clearvu, ze względu na brak tolerancji przez Pacjenta, zastosowano w oku niedominującym korekcję o wartości mniejszej, niż minus 1.5 dioptrii. W takiej sytuacji, w przypadku, jeśli po zabiegu Pacjent będzie tolerował krótkowzroczność 1.5 dioptrii lub większą możliwe jest przeprowadzenie dokorekcji. Cenę dokorekcji określa cennik Optegra, aktualny na dzień zabiegu. Powyższa sytuacja nie jest objęta niniejszą Gwarancją.

3.3.Ewentualnej reoperacji mogą być poddani Pacjenci, u których, według przyjętych standardów medycznych, wada spełnia odpowiednie kryteria i aktualny stan Pacjenta oraz stan wiedzy medycznej nie wskazują na występowanie przeciwskazań do reoperacji, o czym, po przeprowadzeniu specjalistycznych badań poinformuje Państwa lekarz okulista Optegra. Wyniki specjalistycznych badań nie stanowią automatycznej kwalifikacji do powtórnego zabiegu, w każdym przypadku ostateczną decyzję, co do sposobu dalszego leczenia Pacjenta podejmuje lekarz Optegra. Koszty w/w badań pokrywa Pacjent.

Podejmując decyzję w sprawie propozycji dalszego leczenia zawsze mamy na względzie dobro Pacjenta. W niektórych, rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że wykonanie reoperacji nie będzie możliwe lub będzie niewskazane np. z powodu rodzaju wady lub stanu narządu wzroku (oka).

4. Opłata za przygotowanie do reoperacji

Przygotowanie do reoperacji jest płatne. Cena przygotowania do reoperacji jest zgodna z aktualnym cennikiem Optegra. Przygotowanie obejmuje wizytę kwalifikacyjną, a także diagnostykę, konieczną do wykonania w danym dniu planowanej reoperacji.

5. Miejsce wykonania reoperacji

Ewentualna reoperacja wykonywana będzie wyłącznie w jednej z klinik Optegra. W przypadku, jeśli wykonają Państwo reoperację w innej placówce medycznej, niż klinika Optegra, Optegra nie pokryje kosztów takiego leczenia i jednocześnie będzie to oznaczało niedotrzymanie warunków niniejszej Gwarancji przez Pacjenta, którego skutkiem będzie wygaśnięcie niniejszej Gwarancji.

6. Opieka pooperacyjna

Pacjent powinien ściśle przestrzegać zaleceń lekarza Optegra, które będą przedstawione i szczegółowo objaśnione w dniu zabiegu. Zalecenie ta obejmują sposób stosowania przepisanych lub zalecanych leków, informacje o czynnościach, od których Pacjent powinien się powstrzymać lub wykonywanie których powinien ograniczyć w okresie po zabiegu w klinice Optegra. Lekarz Optegra w dniu zabiegu przedstawi Pacjentowi również  plan wizyt kontrolnych po takim zabiegu, przy czym Pacjent, w celu utrzymania ważności zobowiązany jest odbywać obowiązkowe wizyty kontrolne, co najmniej raz na 12 miesięcy począwszy od daty zabiegu, chyba że lekarz Optegra podczas wizyty kontrolnej zaleci inaczej i fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji medycznej Pacjenta.

Plan obowiązkowych wizyt kontrolnych w pierwszym roku po zabiegu Lentivu®/ FemtoLasik/ Clearvu™, o ile lekarz nie zaleci inaczej:

  • 1 dzień po zabiegu
  • 1 miesiąc po zabiegu
  • 3 miesiące po zabiegu
  • 12 miesięcy po zabiegu

W kolejnych latach plan obowiązkowych wizyt kontrolnych ustala lekarz Optegra, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one odbywać się rzadziej niż, co 12 miesięcy od daty zabiegu, aż do daty upływu okresu ważności niniejszej Gwarancji.

7. Polityka bezpieczeństwa zabiegów w klinikach Optegra

 Wszystkie zabiegi oferowane przez kliniki Optegra wykonywane są zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, procedurami medycznymi obowiązującymi w Optegra oraz z zachowaniem należytej staranności. Mimo najwyższego standardu wykonywanych przez nas zabiegów oraz ich niekwestionowanej skuteczności, nigdy w 100% nie można zagwarantować efektu. Mogą zdarzyć się przypadki, w których zostaną Państwo przez lekarza Optegra poinformowani, że przeprowadzenie kolejnych zabiegów nie jest możliwe lub jest niewskazane. Nie można też wykluczyć ewentualnych powikłań (szczegółowe informacje na ten temat przedstawia lekarz okulista Optegra podczas wizyty kwalifikacyjnej Pacjenta do zabiegu, co zostaje potwierdzone stosowną zgodą Pacjenta wyrażoną, na piśmie, przed poddaniem się ww. zabiegowi). Zabiegi nigdy nie są wykonywane, jeśli ewentualne ryzyko przewyższa spodziewane korzyści. Jeżeli taka sytuacja dotyczy reoperacji, wówczas reoperacja nie jest wykonywana i niniejsza Gwarancja wygasa, a Pacjentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Optegra z tego tytułu.

Zabiegi mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku nie mogą i nie mają w założeniu leczenia, zapobiegania lub opóźniania takich dolegliwości jak: zaćma, jaskra, AMD, zez. Optegra oferuje zabiegi wykonywane innymi metodami, bez użycia urządzenia Visumax i/lub lasera excimerowego, do leczenia wymienionych chorób.

Gwarancja nie obejmuje więc leczenia ww. chorób ani żadnych innych chorób i/lub powikłań niezwiązanych bezpośrednio z przeprowadzonym zabiegiem z wykorzystaniem urządzenia Visumax i/lub lasera excimerowego.

Trzeba zaznaczyć, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje, które mogą uniemożliwić skorzystanie z Gwarancji Lepszego Widzenia. Optegra może podjąć decyzję o unieważnieniu Gwarancji między innymi w poniżej opisanych przypadkach:

7.1. Pacjent nie przestrzega zaleceń lekarza Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

7.2. Pacjent nie przestrzega terminów obowiązkowych wizyt  kontrolnych, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

7.3. Pacjent w trakcie leczenia lub po okresie leczenia w Optegra poddał się zabiegowi, którego celem było usunięcie wady wzroku lub innemu zabiegowi medycznemu lub kosmetycznemu w okolicach oczu w innej placówce, niż jedna z klinik Optegra, dotyczy to również dokorekcji, o której mowa w pkt. 3.2 powyżej.

7.4. Pacjent ma zaćmę, jaskrę, AMD lub inne schorzenia dotyczące siatkówki, ciała szklistego, cukrzycy, niedowidzenia, stożka rogówki, epilepsji, chorób psychicznych, zaburzeń gojenia, bliznowacenia, bliznowców, innych schorzeń pojawiających się niezależnie po operacji, które mogą spowodować poważne komplikacje.

7.5. Pacjent ma prezbiopię – nie dotyczy Pacjentów po zabiegu Clearvu wykonanym w klinikach Optegra.

7.6. Pacjent stracił wzrok lub doszło do upośledzenia widzenia w wyniku urazu oka.

7.7. Rogówka jest zbyt cienka, zbyt stroma, zbyt płaska i nie można wykonać zabiegu lub niósłby on nadmierne ryzyko.

7.8. Występowanie astygmatyzmu nadwzrocznego.

7.9. Wysoka nadwzroczność.

7.10. Wysoka, postępująca krótkowzroczność. Należy podkreślić, że niektóre z powyższych przypadków mogą mieć charakter przejściowy i istnieje możliwość wznowienia Gwarancji w terminie późniejszym (zgodnie z decyzją Optegra). W przypadku Pacjentek będących w ciąży lub karmiących piersią gwarancja ulega zawieszeniu, na okres do zakończenia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania zaleceń lekarza Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej.

7.11. W przypadku zatajenia przez Pacjenta jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia, stanu wzroku, zabiegów chirurgicznych, okulistycznych lub innych mogących mieć wpływ na zalecane leczenie.

7.12. WAŻNE! Gwarancja Lepszego Widzenia po zabiegu mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku obejmuje tylko zabiegi mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku wykonane w klinikach Optegra przy użyciu urządzenia Visumax i/lub lasera excimerowego, z wyłączeniem zabiegów Lasek, PRK i EBK. Bezpłatna jest pierwsza wizyta kontrolna po zabiegu. Kolejne wizyty kontrolne po zabiegu, o których mowa w pkt. 6 powyżej, konsultacje  i inne świadczenia medyczne są odpłatne według stawek cennika kliniki Optegra obowiązujących w dniu takiej wizyty, konsultacji lub wykonywania innego świadczenia, chyba że z zaleceń lekarza Optegra, o których mowa w pkt. 6 powyżej potwierdzonych stosownym wpisem w dokumentacji medycznej Pacjenta wynika inaczej. Gwarancja nie obejmuje również żadnych bezpłatnych świadczeń kontrolnych, profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku ostrych i przewlekłych chorób oczu.

8. Ustalenia końcowe

Warunki korzystania z Gwarancji mogą zostać zmienione w każdym czasie. W przypadku Gwarancji dla zabiegów wykonanych przed dniem wejścia w życie zmienionych Warunków, zastosowanie mają postanowienia Gwarancji obowiązujące w dniu wykonania zabiegu w klinice Optegra. Gwarancja obowiązuje w okresie 10 lat od dnia, w którym Pacjent poddał się pierwszemu zabiegowi z wykorzystaniem urządzenia Visumax i/lub lasera excimerowego w klinice Optegra (nie dotyczy zabiegów Lasek, PRK i EBK). Niniejsze warunki Gwarancji wchodzą w życie z dniem 15.06.2019 r.

OŚWIADCZENIE PACJENTA:

Niniejszym oświadczam, że zapoznał-am/-em się z treścią powyższego dokumentu Gwarancji Lepszego Widzenia, zrozumiał-am/-em jej treść i w pełni ją akceptuje, w szczególności rozumiem i akceptuję fakt, iż pomimo podjęcia przez lekarzy Optegra działań zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i dołożenia należytej staranności oczekiwany efekt zabiegu mikrosoczewkowej i/lub laserowej korekcji wady wzroku oferowanej przez Optegra Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może nie zostać w pełni osiągnięty.

_______________________________________________

(miejscowość, data, imię i nazwisko oraz podpis Pacjenta)