Klauzula informacyjna – Kontakt

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optegra Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18, 02-366 Warszawa.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Optegra Polska Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@optegra.com.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi


art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań)
Prowadzenie działań promocyjno-wizerunkowych, takich jak np. przesyłanie informacji oraz ofert dotyczących usług Administratora (na podstawie odrębnych przepisów prawa, wybrane działania mogą wymagać uzyskania od Pani/Pana dodatkowej zgody)art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni usług własnych Administratora)
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, usługi call center, usługi księgowe, usługi prawnicze. Dane osobowe mogą być także przekazywane dla wewnętrznych celów administracyjnych podmiotom należącym do grupy kapitałowej Optegra, w tym Optegra UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podstawą prawną przekazania danych do tego państwa jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w tym państwie. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się wysyłając zapytanie na adres e-mail: iod@optegra.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie będą archiwizowane przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do sprzeciwu,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa te można realizować poprzez wysłanie wniosku na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z pkt. 2 powyżej) lub dane kontaktowe Administratora (zgodnie z pkt. 1 powyżej).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Zaznaczanie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby otrzymywać informacje marketingowe i oferty dotyczące innych usług Administratora.